Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Μαρίας Αποστόλου

"Βέλτιστη προσθήκη πολυμερών επίπλευσης για την επεξεργασία αστικών λυμάτων"

με θέμα Βέλτιστη προσθήκη πολυμερών επίπλευσης για την επεξεργασία αστικών λυμάτων

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, Ώρα:14:00 Αίθουσα: Κ2.Α7

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (επιβλέπων)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Παρανυχιανάκης

Περίληψη:

Στις μέρες μας, το κόστος για την κατανάλωση χημικών ουσιών και το χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων ιλύος σε εγκαταστάσεις χημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι αρκετά υψηλό. Επιπλέον, οι διαδικασίες πήξης και κροκίδωσης απαιτούν υψηλή χωρητικότητα περιοχής. Μια εταιρεία Νορβηγικής Τεχνολογίας (Norwegian Technology AS) έχει παράσχει ένα νέο πολυμερές, το «INut 338», το οποίο έχει ως στόχο να απλοποιήσει τη διαδικασία καθαρισμού και, συνεπώς, να εξοικονομήσει χρήματα. Το υπόβαθρο για την ακόλουθη εργασία ήταν να ληφθεί υπόψη η δοσολογία του πολυμερούς και ο ρυθμός ανάμιξής του, έτσι, ώστε να δοθεί το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού. Η δοσολογία του πολυμερούς από πλευρά οικονομικής άποψης έχει επίσης ληφθεί υπόψη.

Οι πειραματικές δοκιμές διεξήχθησαν με τη χρήση μίας μεθόδου η οποία βασίζεται σε δοκιμές βάζων (jar testing), αλλά έχει προσαρμοστεί για το IN-ut 338. Το αποτέλεσμα καθαρισμού εκτιμήθηκε με βάση την περιεκτικότητα των αιωρούμενων στερεών (Suspended Solids - SS) και τη θολερότητα, αλλά με έμφαση στα αιωρούμενα στερεά. Τα υγρά απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές προήλθαν από το κεντρικό εργοστάσιο IVAR North Jæren (SNJ), του Stavanger της Νορβηγίας. Επιλέχθηκε χρόνος ανάμιξης 15 δευτερολέπτων. Ο ρυθμός ανάμιξης για δοκιμές δοσολογίας ήταν 500/600 περιστροφές ανά λεπτό (rpm).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το αρχικό περιεχόμενο των αιωρούμενων στερεών (SS) στα λύματα επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των δοσολογιών του IN-ut 338. Οι χαμηλές δοσολογίες IN-ut 338 (≤ 4,5 mg L-1) έδειξαν το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού αιωρούμενων στερεών (SS) για τα λύματα που περιέχουν μικρές ποσότητες αιωρούμενων στερεών (SS) - περίπου 50 mg L-1. Για τα λύματα που περιέχουν περίπου 100 mg SS L-1 με ρυθμό ανάμιξης 600 rpm, η δοσολογία IN-ut 338 5,5 mg L-1 έδωσε το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού, που αντιστοιχεί σε 14,4 ± 1,4 mg SS L-1. Η βέλτιστη δόση θολερότητας παρατηρήθηκε στην περιοχή από 6,0 έως 6,5 mg L-1. Η βαθμίδα ταχύτητας (τιμή G) 2900 s-1 έδωσε το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού για τα αιωρούμενα στερεά (SS) σε δόση IN - ut 338 5,5 mg L-1. Η τιμή G εφαρμόστηκε τόσο στα λύματα που περιέχουν περίπου 70 mg SS L-1, όσο και στα απόβλητα που περιέχουν περίπου 190 mg SS L-1, με ρυθμό 88 ± 3% και 87 ± 1,1 %, αντίστοιχα. Η χαμηλότερη δόση IN - ut 338 απέδωσε περιεκτικότητα ≤ 20 mg SS L-1 και, συνεπώς, στην εργασία θεωρήθηκε επαρκές στα 4 mg L-1.  Χρησιμοποιήθηκε μίγμα με τιμή G περίπου 2900 s-1.