Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κου Ιωάννη Πίτερη

"Πειραματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μεταφορικό φόρτο σε αστικό περιβάλλον"

με θέμα Πειραματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μεταφορικό φόρτο σε αστικό περιβάλλον

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018, Ώρα:11:00 Αίθουσα: Κ2. Α11

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσπονα Διμέλλη
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Καθηγητής Ιωάννης Τσάνης

Περίληψη:

Τον 21ο αιώνα, είναι όλο και πιο συχνό το φαινόμενο της αστικοποίησης, δηλαδή της τάσης που έχουν οι άνθρωποι να συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μία από τις πολλές αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου είναι και η συσσώρευση μεγάλου όγκου οχημάτων στις πόλεις. Συνεπώς αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση από το μεταφορικό φόρτο στους δρόμους. Οπότε αποτελεί αναγκαιότητα, η δημιουργία ενός δικτύου καταγραφής και ελέγχου της ποιότητας του αέρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα και να βρεθούν τρόποι βελτίωσης.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζει την ποιότητα του αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον της πόλης του Ρεθύμνου, και κατά πόσο επηρεάζεται από τις μετακινήσεις των πολιτών. Η καταγραφή και ο έλεγχος, έγιναν με 2 τρόπους. Αρχικά έγιναν συστηματικές μετρήσεις, CO2, NO2, CO και θορύβου σε 9 σημεία μέτρησης σε μια κυκλική διαδρομή μέσα στην πόλη. Ταυτόχρονα έγινε λήψη μετεωρολογικών δεδομένων για να εκτιμηθεί κατά πόσο επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Οι μετρήσεις έγιναν σε 3 διαφορετικές εποχές (χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι) για να διαπιστωθεί η διακύμανση των ρύπων μέσα στο έτος. Κατόπιν λήφθηκαν δεδομένα για τις αντίστοιχες παραμέτρους που προσδιορίζονταν στους κύκλους μέτρησης, από τους μόνιμα εγκατεστημένους σταθμούς μέτρησης μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου.
Μετά το πέρας των μετρήσεων, έγινε σχολιασμός των αποτελεσμάτων και σύγκριση ανά σημείο και ανά εποχή. Τέλος παρουσιάστηκαν κάποια «κόκκινα» σημεία, δηλαδή σημεία που παρουσιάζουν ανησυχητικές τιμές.