"Ενεργοποίηση υπερθειικού άλατος με ιόντα σιδήρου για την αδρανοποίηση βακτηρίων στο νερό"

περισσότερα

"Προσδιορισμός συγκέντρωσης υδρογονανθράκων που εισέρχονται στη στήλη νερού κατά την κατακρήμνιση των απαερίων λόγω βροχής κατά την καύση αργού...

περισσότερα

"Απομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα με ανθρακούχα προσροφητικά υλικά"

περισσότερα

"Δειγματοληψία υπερκείμενης αέριας φάσης υπό συνθήκες κενού πτητικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) στο νερό"

περισσότερα

"Υδρογόνωση του CO2 προς παραγωγή μεθανίου σε υποστηριγμένα νάνο-σωματίδια Rh. Επίδραση του φορέα."

περισσότερα

"Επίδραση βιοεξανθρακώματος (biochar) από λυματολάσπη στην καλλιέργεια τομάτας (Solanum lycopersicum L.)"

περισσότερα

"Ενεργειακός Σχεδιασμός Οικίας με Χρήση λογισμικού Revit"

περισσότερα

"Έλεγχος τοξικότητας ψευδαργύρου (Zn) και χαλκού (Cu) σε βακτήρια εδάφους και θαλασσινού νερού"

περισσότερα

"Ανάπτυξη τεχνικών ανακύκλωσης σε απόβλητα φωτοβολταϊκά πλαίσια 1ης και 2ης γενιάς"

περισσότερα

"Ανθρώπινη έκθεση και δόση σε αιωρούμενα σωματίδια σε χώρους της σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος"

περισσότερα