"Μελέτη του Φυσιολογικού Ρόλου της 4-Υδροξυλάσης της Προλίνης Κατά την Ωρίμανση του Καρπού της Τομάτας"

περισσότερα

"Πειραματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μεταφορικό φόρτο σε αστικό περιβάλλον"

περισσότερα

"Ανάλυση απόδοσης θερμοηλεκτρικών διατάξεων για θέρμανση και ψύξη κτηρίων"

περισσότερα

"Απόδοση Διασποράς πετρελαίου σε συνθήκες υψηλής πίεσης"

περισσότερα

"Πρόβλεψη της χωρικής κατανομής υδραυλικού ύψους υδροφορέα με τη χρήση νευρωνικού δικτύου Ακτινικών Συναρτήσεων Βάσης "

περισσότερα

"Ηλιακή φωτοκατάλυση ως μέθοδος απολύμανσης: παρασκευή καταλυτών και έλεγχος αδρανοποίησης παθογόνων βακτηρίων"

περισσότερα

"Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα της λεκάνης Μοιρών, Ηρακλείου Κρήτης, με χρήση της μεθόδου DRASTIC-LU"

περισσότερα

"Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείο με οξείδωση Photo Fenton"

περισσότερα

"Φωτοκαταλυτική διάσπασης των φαρμακευτικών ουσιών SSRIs σε υδατικά διαλύματα"

περισσότερα

"Η επίδραση βιοεξανθρακώματος (biochar) από οργανικά παραπροϊόντα στις καλλιέργειες Lolium perenne L. και Zea Mays L."

περισσότερα