Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 541η /24-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Συμβασιούχους (Π.Δ. 407/80) Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2020-2021, για κάλυψη των φροντιστηριακών/εργαστηριακών αναγκών στα μαθήματα που ακολουθούν.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σχετικό με το αντικείμενο εργασίας Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού και ΜΔΕ ή Διδακτορικό, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία εργαστηριακών/φροντιστηριακών ασκήσεων στο συγκεκριμένο/α από τα κάτωθι μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση.

ΜΑΘ 106 Επιστημονικός Προγραμματισμός (2ο εξάμ.)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ 132 Γενική Χημεία (2ο εξάμ.)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΗΧ102 Τεχνική Μηχανική-Στατική (2ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ126 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (2ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ162 Γεωδαισία (2ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός
ΧΗΜ 201 Φυσικοχημεία (4ο εξ.)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ224 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (4ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντ. ασκήσεων
ΜΠ212 Έλεγχος Ρύπανσης Νερών (4ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ264 Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις (4ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ 311 Ατμοσφαιρική Ρύπανση (6ο εξαμ.)- εργαστηριακός βοηθός&διδασκαλία φροντ/ριακών ασκήσεων
ΜΠ336 Αριθμητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική (6ο εξ.)- διδασκαλία Εργαστηριακών μαθημάτων
ΜΠ335 Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων (6ο εξ.)- εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντ. ασκήσεων
ΜΠ438 Επεξεργασία και Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (8ο εξάμ.)- εργαστ. βοηθός
ΜΠ432 Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων (8ο εξ.)- εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
ΜΠ531 Υδραυλικά Έργα(8ο εξ.)- εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
ΜΠ444 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (8ο εξ.)- εργαστ. βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
ΜΠ554 Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι (8ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ442 Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων (8ο εξ.)- εργαστηριακός βοηθός
ΜΠ545 Ενεργειακή αξιολόγηση Κτιρίων  (8ο εξάμ.)- εργαστηριακός βοηθός & διδασκ.φροντιστ.ασκήσεων
ΜΠ324 Φυσικές Διεργασίες στην επεξεργασία νερού & υγρών αποβλήτων (6ο εξαμ.) - εργαστηριακός βοηθός & διδασκ.φροντιστ.ασκήσεων

 

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.enveng.tuc.gr).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν (με εισήγηση της ορισθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης) από τη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής, με βάση τις πιστώσεις που διατίθενται και τις ανάγκες της Σχολής για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.

Οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων αφορούν στη διδασκαλία Φροντιστηριακών/Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων και των Εργαστήρια που αφορούν σε αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν Β΄θέση στο Δημόσιο, εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική άδεια από την υπηρεσία τους άμεσα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 11 Ιανουαρίου 2021, τη συνημμένη αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia-enveng.<στο>isc.tuc.gr & secretariat<στο>enveng.tuc.gr  

ή στη διεύθυνση:  

Πολυτεχνείο Κρήτης-Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος,

Πολυτεχνειούπολη- Κουνουπιδιανά-73100 ΧΑΝΙΑ,

Τηλ. 28210.37781 Fax 28210.37858,37846

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

    Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ