Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2020-21

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 517η /18-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

Α) Διδακτικό Έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2020-2021, για κάλυψη των διδακτικών αναγκών στα μαθήματα:

 •  ΜΠ100 Περιβαλλοντική Γεωλογία (1ο εξάμηνο)

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα και ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, τα οποία να έχουν άμεση σχέση με το μάθημα που αιτούνται να προσληφθούν για να διδάξουν.

Β) Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2020-2021, για κάλυψη των φροντιστηριακών/εργαστηριακώναναγκών στα μαθήματα που ακολουθούν.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σχετικό με το αντικείμενο εργασίας Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού και ΜΔΕ ή Διδακτορικό, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία εργαστηριακών/φροντιστηριακών ασκήσεων στο συγκεκριμένο/α από τα κάτωθι μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση.

 • ΜΠ 133 Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ (1ο εξάμ.)
 • ΜΑΘ 105 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ο εξάμ.)
 • ΜΠ 221 Ρευστομηχανική (3ο εξάμ.)
 • ΜΑΘ 201 Γραμμική Άλγεβρα (3ο εξάμ.)
 • ΜΠ 322 Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας (5ο εξ.)
 • ΜΠ 433 Υδραυλική ΙΙ (7ο εξάμ.)
 • ΜΠ 345 Υδατική Χημεία  (5ο εξάμ.)
 • ΜΠ 437 Χημικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων (7ο εξάμ.)
 • ΜΠ 555 Σχεδιασμός Περιβ/κών Εγκαταστάσεων & Εκτίμηση Περιβ/κών Επιπτώσεων (9ο εξ.)
 • ΜΠ 443 Αειφόρος Ανάπτυξη (ISO14000&LCA) (7ο εξάμ.)
 • ΜΠ 338 Αστικά Στερεά Απόβλητα: Διαχείριση και Σχεδιασμός Συστημάτων (7ο εξάμ.)
 • ΜΠ 511 Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (9ο εξαμ.)

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.enveng.tuc.gr).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν (με εισήγηση της ορισθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης) από τη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής, με βάση τις πιστώσεις που διατίθενται και τις ανάγκες της Σχολής για το Xειμερινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.

Οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων αφορούν είτε στην διδασκαλία μαθημάτων είτε στη διδασκαλία Φροντιστηριακών/Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων και των Εργαστήρια που αφορούν σε αυτά. Η παρουσία τους είναι απαραίτητη  καθημερινά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 9 Ιουλίου 2020 τη συνημμένη αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-enveng.<στο>isc.tuc.gr & secretariat<στο>enveng.tuc.gr  ή στην διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης-
Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Πολυτεχνειούπολη- Κουνουπιδιανά-73100 ΧΑΝΙΑ

Τηλ. 28210.37781
Fax 28210.37858,37846  

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  

Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ