Υποτροφίες με οικονομικά κριτήρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. της Σχολής ΜΗΠΕΡ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σύμφωνα με το ν.4485/2017 και το Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπονται υποτροφίες απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ο συνολικός αριθμός υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με οικονομικά κριτήρια είναι:

30% Χ (αριθμός ενεργών φοιτητών) =30% Χ 8 = 2 (δύο) υποτροφίες

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες με οικονομικά κριτήρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ θα διαρκέσει από Τετάρτη 15/1/2020 έως Παρασκευή 24/1/2020.

Για τα οικονομικά κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να τα υποβάλλουν στην Γραμματεία της Σχολής

  • Πρόσφατο (2019) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) του ενδιαφερομένου φοιτητή για το οικονομικό έτος που θα εξετασθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (το εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να είναι για τα εισοδήματα του 2018).
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου στην οποία να δηλώνει: α) την μόνιμη κατοικία (επισυνάπτεται έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του), β) αν ο αδελφός/ή είναι προπτυχιακός φοιτητής, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, γ) αν λαμβάνει επιδότηση ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, δ) αν είναι πολύτεκνος, ε)ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για το Π.Μ.Σ της Σχολής ΜΗΠΕΡ από άλλη πηγή.