Προκήρυξη εκλογής εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στα όργανα της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει:

  • Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση Τμήματος της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η θητεία των νέων εκπροσώπων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31η Αυγούστου 2020. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 3η Σεπτεμβρίου 2019 με κάλπη κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) της ΥΑ με αρ. πρωτ.153348Ζ1/15.09.2017 και της ΥΑ ΦΕΚ Β’3969/13-11-2017. Σε περίπτωση που χρειαστεί δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία με κάλπη για την ανάδειξη των εκπροσώπων, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 4η Σεπτεμβρίου 2019.