Έγκριση δικαιούχων υποτροφίας "Ιωσήφ Παπαδόπετρου" ακ. έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι, με την 499/29-05-2019 απόφαση Συγκλήτου, εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης (που έγινε στις 17-05-2019 στην Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων) από την οποία προέκυψαν οι δικαιούχοι των δυο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Δικαιούχοι είναι:

  1. Η φοιτήτρια της  σχολής  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που υπέβαλε αίτηση με  αρ. πρωτ: 627/1-04-2019 
  2. Η φοιτήτρια της  σχολής  Μηχανικών Περιβάλλοντος που υπέβαλε αίτηση  με αρ.πρωτ:619/20-03-2019