Επαναπρροκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για Διδακτορικές Σπουδές (PhD)

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης επαναπροδιορίζοντας τα κριτήρια, χορηγεί (απόφαση Συν. Τμήματος 19η /20-2-2019) μια (1) υποτροφία σε υποψήφιο διδάκτορα της Σχολής.

Τα νέα κριτήρια επιλογής θα είναι:

  1. Η οικονομική κατάσταση του/ης υποψηφίου/ας (60%)*
  2. Η επίδοση του/ης υποψηφίου/ας στα μαθήματα του ΜΠΣ και συγκεκριμένα, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 2 μαθήματα Διδακτορικού Επιπέδου.(20%)
  3. Η ερευνητική του/ης επίδοση (20%)

Η επιτροπή αξιολόγησης επιφυλάσσεται, αν απαιτηθεί, να πάρει συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία καλούνται να υποβάλουν (ή να επανυποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία):

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πρόσφατη δήλωση εισοδήματος (ατομική και οικογενειακή)
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν οικονομική βοήθεια μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ή άλλη σχετική πηγή για τον ίδιο λόγο (υποτροφία κλπ)*.

Η επιτροπή θα ακολουθήσει διαδικασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η 4η Μαρτίου 2019.

Τα δικαιολογητικά μπορούν είτε να κατατίθενται  στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ-Πολυτεχνειούπολη-73100-Χανιά, είτε να στέλνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (grammateia-enveng<στο>isc.tuc.gr).

                                                                                   

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Μιχαήλ Λαζαρίδης

 Καθηγητής