Απολογισμός 1ου Συνεδρίου Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Δείτε τον απολογισμό του 1ου Συνδερίου Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής ΜΗΠΕΡ εδώ.