ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προκήρυξη χορήγησης μιας (1) Υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή (ΔΜΣ) του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική» της Σχολής ΜHΠΕΡ

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος χορηγεί μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου ΔΜΣ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική».

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία καλούνται να υποβάλουν:

  1. Αίτηση (διαθέσιμη από τα φοιτητικά χρήσιμα έντυπα της ιστοσελίδας της Σχολής)
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική βοήθεια ή υποτροφία από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η 18η  Ιανουαρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά μπορούν είτε να κατατίθενται  στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ-Πολυτεχνειούπολη-73100-Χανιά, είτε να στέλνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (grammateia-enveng@isc.tuc.gr).

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  

Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ