Εκθέσεις Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό διδακτορικών σπουδών όλοι οι ΥΔ για τους οποίους δεν έχει οριστεί η επταμελή εξεταστική επιτροπή οφείλουν μετά τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους και για κάθε χρόνο να υποβάλλουν την Έκθεση Προόδου τους στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή τους το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018. Υπενθυμίζεται οτι οι Εκθέσεις Προόδου είναι υποχρεωτικές και θα καταχωρηθούν στον ατομικό φάκελο του κάθε ΥΔ στην Γραμματεία. Η δημόσια παρουσίαση των εκθέσεων προόδου προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2018.

Με δεδομένο οτι είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται η διαδικασία της Έκθεσης Προόδου όλες οι εκθέσεις οφείλουν να περιέχουν τα κάτωθι:

  • Καταγραφή των δραστηριοτήτων του ΥΔ (παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, ερευνητικά αποτελέσματα ή εργασίες πεδίου, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις κτλ).
  • Περίληψη της προόδου στην έρευνα του ΥΔ με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν.
  • Περιγραφή των στόχων στην έρευνα του ΥΔ για το διάστημα μέχρι την επόμενη Έκθεση Προόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία που προτείνεται για να επιτευχθούν οι στόχοι.