Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για Υποψήφιους Διδάκτορες

Ανακοίνωση για τους υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Ορισμός τριμελoύς Συμβουλευτική Επιτροπής

Οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) για τους οποίους δεν έχει οριστεί η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή των διδακτορικών σπουδών τους, οφείλουν να καταθέσουν σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους πρόταση σύστασης της επιτροπής στη Γραμματεία της Σχολής υπόψη της Διευθύντριας μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΜΗΠΕΡ καθ. Ε. Ψυλλάκη προκειμένου να εξεταστούν από την επιτροπή επιλογής και εν συνεχεία να εγκριθούν από τη Συνέλευση της Σχολής.

Η διορία κατάθεσης των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.