Υπενθύμιση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην "Περιβαλλοντική Μηχανική"

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.

Τα έντυπα είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα: Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικού

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Διδακτορικές Σπουδές παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής τηλ. 28210-37781, 37788 καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.