Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2018-19

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 477/22-6-2018 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

A) Διδακτικό Έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2018-2019, για κάλυψη των διδακτικών αναγκών στα μαθήματα:

ΜΠ100 Περιβαλλοντική Γεωλογία (1ο εξάμηνο)

ΜΠ501 Βασικές Αρχές και Εφαρμογές της Επιστήμης των Αεροζόλ (9ο εξάμ.)

ΜΠ539 Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους και Υπογείων Υδάτων (9ο εξ.)

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα και ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, τα οποία να έχουν άμεση σχέση με το μάθημα που αιτούνται να προσληφθούν για να διδάξουν.

Β) Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2018-2019, για κάλυψη των φροντιστηριακών/εργαστηριακών αναγκών στα μαθήματα που ακολουθούν.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σχετικό με το αντικείμενο εργασίας Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού και ΜΔΕ ή Διδακτορικό, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία εργαστηριακών/φροντιστηριακών  ασκήσεων στο συγκεκριμένο/α από τα κάτωθι μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση.

ΜΠ 133 Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ (1ο εξάμ.)

ΜΠ 221 Ρευστομηχανική (3ο εξάμ.)

ΜΑΘ 201 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (3ο εξάμ.)

ΜΠ 322 Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας (5ο εξ.)

ΜΠ433 Υδραυλική ΙΙ (7ο εξάμ.)

ΜΠ 345 Υδατική Χημεία  (5ο εξάμ.)

ΜΠ 555 Σχεδιασμός Περιβ/κών Εγκαταστάσεων & Εκτίμηση Περιβ/κών Επιπτώσεων (9ο εξ.)

ΜΠ 443 Αειφόρος Ανάπτυξη(ISO14000&LCA) (7ο εξάμ.)

ΜΠ 511 Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (9ο εξαμ.)

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.enveng.tuc.gr).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν (με εισήγηση της ορισθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης) από τη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής, με βάση τις πιστώσεις που διατίθενται και τις ανάγκες της Σχολής για το Xειμ. εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.

Οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων αφορούν είτε στην διδασκαλία μαθημάτων είτε στη διδασκαλία Φροντιστηριακών/Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων και των Εργαστήρια που αφορούν σε αυτά. Η παρουσία τους είναι απαραίτητη  καθημερινά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 9 Ιουλίου 2018, τη συνημμένη αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-enveng.@isc.tuc.gr & secretariat<στο>enveng.tuc.gr  ή στην διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης-

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος,

Πολυτεχνειούπολη- Κουνουπιδιανά-73100 ΧΑΝΙΑ

Τηλ. 28210.37781, 77780

Fax 28210.37858,37846       

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  

Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ