Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Μηχανική" [2018-19]

Τα έγγραφα που  απαιτούνται για την υποβολή αίτησης ένταξης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

 1. Αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
 2. Λίστα Συνημμένων
 3. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους)
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
 7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 8. Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 9. Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους γράφοντες κατευθείαν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Τα έντυπα 1, 2 και 9 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής:www.enveng.tuc.gr

Οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν

 • μέσα από το on line application system (στα ελληνικά ή αγγλικά). Στην αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ζητείται επιπλέον και αντίγραφο ψηφιακής φωτογραφίας του υποψήφιου.

και

 • ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνειούπολη, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά-Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, την άριστη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/ης υποψηφίου/ιας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.

Η διορία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων θα είναι η 31η Ιουλίου 2018

Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2018 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής τηλ. 28210-37781, 37788 καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.