Ειδικά περί Μ.Δ.Ε.

Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων

Η εγγραφή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατά κανόνα το μήνα Οκτώβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Η δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές γίνεται εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του εκάστοτε εξαμήνου παρακολούθησης.

Οι ημερομηνίες εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ανακοινώνονται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης και στην ιστοσελίδα Νέα/Ανακοινώσεις της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου σπουδών ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του ΜΔΕ ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

Εάν ο φοιτητής υπερβεί το ανώτατο όριο που τίθεται διαγράφεται αυτόματα από μεταπτυχιακός φοιτητής, χορηγείται όμως σ’ αυτόν πιστοποιητικό παρακολούθησης όλων των μαθημάτων που έχει επιτυχώς ολοκληρώσει.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, επικαλούμενοι σοβαρούς λόγους, να ζητήσουν διακοπή των μεταπτυχιακών σπουδών τους για χρονικά διαστήματα που αθροιζόμενα δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εξάμηνα για το ΜΔΕ. Η έγκριση ή μη της διακοπής αποφασίζεται από τη ΓΣ. Επίσης έχουν τη δυνατότητα μερικής φοίτησης με βάση τους χρονικούς περιορισμούς, τον κανονισμό και τις αποφάσεις της ΓΣ.

 

Επιλογή Επιβλέποντος Καθηγητή

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή με την εγγραφή του, σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΜΣ, ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος.

Κατά τη διάρκεια του β΄ εξαμήνου από την εγγραφή στο ΠΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει την προτίμησή του για Επιβλέποντα Καθηγητή σε ειδική αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα) που κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής. Με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή ορίζεται η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή και το ενδεικτικό θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, τα οποία εγκρίνονται από τη ΓΣ.

Σε περίπτωση επιστημονικής συνεργασίας με καθηγητές από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, ο φοιτητής υποχρεούται να έχει επιβλέποντα καθηγητή από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Απαιτήσεις Τίτλου Σπουδών ΜΔΕ

Τα μαθήματα, η ερευνητική απασχόληση, και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων, ορίζονται ως εξής:

 • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων -ECTS) και διάρκεια σπουδών κατ' ελάχιστον τριών εξαμήνων.
 • Οι 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) θα αποκτώνται από τα 6 μαθήματα και τις 2 ερευνητικές διαλέξεις. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 9 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Εξαίρεση αποτελούν οι «Ερευνητικές Διαλέξεις» που αντιστοιχούν έκαστη σε 3 πιστωτικές μονάδες.
  • Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχει αριθμός τουλάχιστον τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων, που οφείλουν να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
  • Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα «Ερευνητικές Διαλέξεις».
  • Επιπλέον των υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να επιλέξουν σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο ή επιβλέποντα καθηγητή και να παρακολουθήσουν δύο (2) κατ’ επιλογήν μαθήματα της κατεύθυνσης του ΠΜΣ που έχουν δηλώσει ή από τα μαθήματα που είναι κοινά και για τις τρεις κατευθύνσεις (κωδικός ΚΟΡΜ). Σημειώνεται ότι, οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και των τριών κατευθύνσεων, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντός τους και μετά από έγκριση της ΓΣ, μπορούν να παρακολουθήσουν ως επιλογής (α) μαθήματα άλλων κατευθύνσεων από το ΠΜΣ του ΜΗΠΕΡ ή άλλα ΠΜΣ και (β) ένα (1) από τα μαθήματα που προσφέρονται για τους υποψήφιους Διδάκτορες.
  • Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής εγγραφεί σε μάθημα του ΠΜΣ και λάβει βαθμό μικρότερο του έξι (6,0), θεωρείται ότι απέτυχε και οφείλει αφού το δηλώσει εκ νέου ή να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο ή να δηλώσει άλλο μάθημα από τα προσφερόμενα του ΠΜΣ.
  • Για να καταστεί ένας μεταπτυχιακός φοιτητής κάτοχος του ΜΔΕ οφείλει να συγκεντρώσει βαθμό κατά μέσο όρο τουλάχιστον επτά (7,0) από τα μαθήματα. Εάν συγκεντρώσει μέσο όρο μικρότερο του 7,0 μετά από την παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων ή αποτύχει σε δύο (2) μαθήματα, -δηλαδή λάβει βαθμό μικρότερο του έξι (6,0)-, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Χορηγείται όμως σ’ αυτόν Βεβαίωση για όλα τα μαθήματα τα οποία διδάχθηκε και στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς.
 • Οι 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και Απονομή ΜΔΕ

Συγκρότηση Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κρίνεται από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ. Ένα από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλης Σχολής του ΠΚ ή άλλου Πανεπιστημίου ή ερευνητής και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής.

Για τη συγκρότηση της τριμελούς γίνεται αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα) από τον υποψήφιο προς τη ΓΣ, η οποία δίνει και την έγκριση, στην οποία αναγράφεται το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας)και τα μέλη της προτεινόμενης τριμελούς επιτροπής.

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Μετά το πέρας της ερευνητικής εργασίας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής, ο υποψήφιος, με την έγκριση του Επιβλέποντα καθηγητή, καταθέτει στα λοιπά μέλη της επιτροπής το ολοκληρωμένο κείμενο.

Σε συνεννόηση με την τριμελή εξεταστική επιτροπή, καθορίζει την ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής της ανοικτής παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας του και αποστέλλει στη Γραμματεία της Σχολής περίληψη της εργασίας για ανάρτηση στις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις του Ιδρύματος (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα).

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κρίνεται μετά από ανοικτή υποστήριξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και αξιολογείται ως προς τον ερευνητικό της προσανατολισμό, την επιστημονική μεθοδολογία απόκτησης των αποτελεσμάτων, την παρουσίαση βιβλιογραφικής αναδρομής και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων. Αξιολογείται δε, τόσο ο τρόπος της γραπτής όσο και της προφορικής παρουσίασης.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται ως «Μετ’ επαίνου», «Ικανοποιητική» ή «Μη Ικανοποιητική» από την τριμελή εξεταστική επιτροπή με την σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον δύο μελών της.

Εάν η μεταπτυχιακή διπλωματική κριθεί «Μη Ικανοποιητική», τότε ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει την εργασία του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και τελευταία κρίση.

Ανακήρυξη κατόχου ΜΔΕ

Εφόσον λάβει θετική κρίση από την επιτροπή και ολοκληρώσει τυχόν διορθώσεις που προτείνει η επιτροπή, ο υποψήφιος οφείλει να αναρτήσει το τελικό κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΠΚ.

Με δεδομένο ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (90), ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα) στη Γραμματεία της Σχολής και ανακηρύσσεται κάτοχος του ΜΔΕ από την ΓΣ.

Απονομή Τίτλων ΜΔΕ

Η τελετή απονομής τίτλων για ΜΔΕ γίνεται κεντρικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης, κατά κανόνα τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο κάθε έτους.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις 27-10-2017 11:45

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.