PhD Records

Untitled Document   <                                              

Interdepartmental Postgraduate Studies Programme  "Quality Control and Environmental Management"
(1998-2008 last registaration)

Name

Title

Year

Advisor

Ελένη Κοκκίνου

Επεξεργασία και ερμηνεία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών ανάκλασης στην περιοχή του Ιονίου

2002

Α. Βαφείδης,
Θ. Μαρκόπουλος
(ΜΗΧΟΠ)

Αθηνά Σπυριδάκη

Μεσοσκοπική διερεύνηση για την ανίχνευση όζοντος και λεπτών σωματιδίων στην περιοχή της Μεσογείου

2005

M. Λαζαρίδης

Ουρανία Τζωράκη

Μοντελοποίηση υδρολογικών και γεωχημικών διεργασιών σε ποτάμιο σύστημα διαλείπουσας ροής

2007

N. Νικολαΐδης

Χρυσούλα Αντωνίου

Ανάπτυξη ταχέος αναλυτικού πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό ευρέος φάσματος οργανικών μικρορύπων σε υγρά απόβλητα και νερά

2007

Ε. Διαμαντόπουλος

Κωνσταντίνα Τυροβολά

Αποκατάσταση υδάτων και ρυπασμένων εδαφών από αρσενικό με χρήση ρινισμάτων σιδήρου: Διερεύνηση διεργασιών

2007

N. Νικολαΐδης

Εμμανουήλ Διαλυνάς

Λειτουργία πιλοτικού συστήματος βιοαντιδραστήρα υπερδιήθησης στην επεξεργασία αστικών λυμάτων

2008

Ε. Διαμαντόπουλος

Ελένη Μανουσάκη

Χαρακτηρισμός της ικανότητας μεσογειακών φυτών για απομάκρυνση Pb και Cd από ρυπασμένα εδάφη

2008

N. Καλογεράκης

Κουλουριδάκης Παύλος

Βελτίωση των ελαχίστων ορίων ανίχνευσης ιχνοστοιχείων με ακτίνες Χ

2008

N.Καλλίθρακας,
B. Γκέκας

Απόστολος Γιαννής

Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων με χρήση ηλεκτροκινητικής τεχνικής και πλύσης από ρυπασμένα εδάφη με έμφαση στο κάδμιο

2009

E. Γιδαράκος

Θεοδώρα Βελεγράκη

Συγκριτική μελέτη της επεξεργασίας πρότυπων διαλυμάτων οργανικών ενώσεων με προχωρημένες οξειδωτικές μεθόδους αντιρρύπανσης

2009

Δ. Μαντζαβίνος

Ευθαλία Χατζησυμεών

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων κατεργασίας ελιάς με εφαρμογή χημικών και βιολογικών διεργασιών

2009

Δ. Μαντζαβίνος

Γραμματική Γούλα

Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο ρυπογόνων εκπομπών

2009

Ι. Γεντεκάκης,
Ν. Καλογεράκης

Άννα Κρητικάκη

Πορώδη κεραμικά για Περιβαλλοντικές εφαρμογές

2009

Α. Τσετσέκου,
Β. Γκέκας

Στυλιανός Τερζάκης

Σύγκριση της απόδοσης εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

2010

Ν. Καλογεράκης

Θεοδώρα Παπαδάμ

Ανάπτυξη καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

2010

Ι. Γεντεκάκης,
Ν. Καλογεράκης

Μαρίνος Κριτσωτάκης

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μεσσαράς Κρήτης

2010

Ι. Τσάνης

Θεόδωρος Γλυτσός

Χαρακτηρισμός της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους με χρήση μικροπεριβαλλοντικών μοντέλων

2010

Μ. Λαζαρίδης

Χάρης Γαλανάκης

Μελέτη καθαρισμού και ανάκτησης οργανικών συστατικών αποβλήτων ελαιουργείου με τη χρήση φυσικοχημικών διεργασιών και μεμβρανών διαφορετικών ιδιοτήτων και προέλευσης

2010

Ε. Ψυλλάκη

Νεκτάριος Κουργιαλάς

Ολοκληρωμένη διαχείριση-Πρόβλεψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε σύνθετες γεωμορφολογικά περιοχές με χρήση μαθηματικών μοντέλων και GIS

2010

Γ. Καρατζάς

Μαρία Λιανού

Μελέτη της προσωπικής έκθεσης από αιωρούμενα σωματίδια, των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους και των πηγών τους σε εσωτερικούς χώρους

2010

Μ. Λαζαρίδης

Ευτυχία Ψαρροπούλου

Μαθηματικό Μοντέλο Προσομοίωσης της Νιτρικής ρύπανσης στον Προσχωματικό Υδροφόρο της Παραλιακής ζώνης Κορινθίας

2010

Γ. Καρατζάς

Ελευθερία Κλώντζα

Ποσοτικός προσδιορισμός και αποδόμηση μη ιοντικών τασιενεργών ουσιών (Nonyphenol Polyethoxylates)

2010

Ε. Διαμαντόπουλος

Βικτωρία Αλεξανδροπούλου

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου σε ατμοσφαιρικά αιωρούμενα σωματίδια και των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία

2010

Μ. Λαζαρίδης

Εμμανουήλ Λάτος

Μελέτη της μεταφοράς οσμών από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων σε γειτονικές περιοχές)

2010

Μ. Λαζαρίδης

Άννα Πατσιούρα

Κινητική και περιβαλλοντική μελέτη προενζυμικού συστήματος για την υδρόλυση Αμύλου Βρώμης προς προϊόντα Μαλτόζης

2011

Δ. Μαντζαβίνος

Ιωάννης Τριχάκης

Ανάπτυξη μοντέλων υπογείων υδάτων με χρήση εργαλείων υπολογιστικής νοημοσύνης και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας

2011

Γ. Καρατζάς

Μαρία Πατώνη

Μελέτη της αναερόβιας βιοαποδόμησης των υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία

2011

Ν. Καλογεράκης

Καλλιόπη Αναστασιάδου

Υδροθερμική επεξεργασία αμιαντούχων υλικών σε υποκρίσιμες και υπερκρίσιμες συνθήκες

2011

Ε. Γιδαράκος

Ζαχαρίας Φροντιστής

Απομάκρυνση διαταρακτών ενδοκρινικής δράσης από την υδατική φάση με τη χρήση προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης

2011

Δ. Μαντζαβίνος

Αργυρή Καλλιονιάκη

Χαρακτηρισμός των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε θαλάσσια ιζήματα στη ζώνη κρυσταλλων υδριτών μεθανίου

2012

Ν. ΚαλογεράκηςGraduate Studies Programme  "Environmental and Sanitary Engineering"
(2003-2014)

Name

Title

Year

Advisor

Ευθυμία Τσολάκη

Απολύμανση θαλασσίου έρματος (Ballastwater) μέσω insitu ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυμαντικού χλωρίου

2009

Ε. Διαμαντόπουλος

Πέτρος Καραγεώργος

Ολοκληρωμένη διαχείριση οσμών σε δίκτυα αποχέτευσης και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων

2010

Ν. Καλογεράκης

Αριστείδης Κουτρούλης

Ακραία υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα και επίδραση της κλιματικής μεταβολής στην εξέλιξή τους. Εφαρμογή στην περιοχή της Κρήτης.

2011

Ι. Τσάνης

Ιωάννης Δαλιακόπουλος

Ανάλυση αβεβαιότητας στη διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης με τη χρήση μετεωρολογικού ραντάρ

2011

Ι. Τσάνης

Μαρία Αϊβαλιώτη

Αποκατάσταση υδάτων ρυπασμένων από ΒΤΕΧ και ΜΤΒΕ με χρήση φυσικού και τροποποιημένου διατομίτη. Σύγκριση και συνδυασμός με άλλα προσροφητικά υλικά

2011

Ε.Γιδαράκος

Φωτεινή Σταμάτη

Ο κύκλος του άνθρακα και του αζώτου σε αγροτικά εδάφη

2012

Ν. Νικολαΐδης

Κων/νος Παπαπετρίδης

Risk analysis of ground water contamination detection networks, using stochastic modeling and decision theory

2013

Ε. Παλαιολόγος

Μαρία Νικολοπούλου

Βιοαποδόμηση πετρελαιοειδών σε θαλλάσιο περιβάλλον - Χαρακτηρισμός σχηματισμού βιοστιβάδας σε σταγονίδια υδρογονανθράκων

2013

Ν. Καλογεράκης

Μαρία Καζολέα

Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση γένεσης και διάδοση κυματισμών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

2013

Κ. Συνολάκης

Αγγελική-Ελένη Βροχίδου

Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε υδρομετεωρολογικές παραμέτρους στη νήσο Κρήτη

2013

Ι. Τσάνης

Μαρία Μανδαλάκη

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον με έμφαση στο Φυσικό Φωτισμό

2014

Θ. Τσούτσος

Ελευθερία Λουπασάκη

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με αναερόβιο αντιδραστήρα UASB και συστήματα προσκολλημένης ανάπτυξης

2014

Ε. Διαμαντόπουλος

Ανθή Ειρήνη Βοζινάκη

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων

2014

Γ. Καρατζάς

Παναγιώτα Μπαμπατσούλη

Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

2014

Ν. Καλογεράκης

Σπυρίδων Φωτείνης

Η διάβρωση των ακτογραμμών της Ελλάδας - Αξιολόγηση -Τρόποι αντιμετώπισης

2014

Κ. Συνολάκης

Ευανθία Αγραφιώτη

Παραγωγή εξανθρακώματος από βιομάζα για περιβαλλοντικές εφαρμογές

2014

Ε. Διαμαντόπουλος

Ευαγγελία Γιαντζή

Μικροεκχύλιση υπό συνθήκες κενού

2014

Ε. Ψυλλάκη

Ιωάννης Χαχλαδάκης

Tαυτόχρονη απομάκρυνση τοξικών μετάλλων και πολυχρωματικών υδρογονανθράκων από ρυπασμένα ιζήματα με χρήση της ηλεκτροκινητικής τεχνικής

2014

Ε. Γιδαράκος

Εμμανουήλ Γρυλλάκης

 Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής μεταβολής σε βασικές υδρολογικές παραμέτρους και ο ρόλος του μεροληπτικού σφάλματος

2014

Ι. Τσάνης

Φωτεινή Σημαντηράκη

Eξυγίανση ρυπασμένου υπόγειου υδροφορέα από οργανικούς και ανόργανους ρύπους με εφαρμογή της τεχνολογίας των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων

2014

Ε. Γιδαράκος

Αθανασία Κατσώνη

Βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών και αστικών υγρών αποβλήτων

2015

Ε. Διαμαντόπουλος

Ηλίας Κοπανάκης

Δυναμική των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων και μελέτη του δυναμικού πυρηνοποίησής τους στην Ανατολική Μεσόγειο

2015

Μ. Λαζαρίδης

Ευδοκία Ταπόγλου

Predicting Spatial and Temporal changes in groundwater levels using Artificial Neural Networks and Geostatistical methods

2015

Γ. Καρατζάς

Σωτήρης Παπαντωνίου

Development and application of smart algorithms for control and management in buildings, towards zero energy buildings

2015

Δ. Κολοκοτσά

Ανδρονίκη Παπαφιλιππάκη

Καλλιέργεια σταμναγκαθιού σε διάφορους τύπους εδαφών με προσθήκη κομπόστ από αστικά στερεά απόβλητα ως εδαφοβελτιωτικό 2015

2015

N. Νικολαΐδης

Μυρτώ Τσικνιά

Βιογεωγραφία βακτηρίων και αφθονία λειτουργικών γονιδίων στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Κοιλιάρη

2015

Ν. Παρανυχιανάκης

Eleftheria Chalvatzaki

Exposure and effects on human health in landfill sites from ambient particulate matter

2016

M. Lazaridis

Ioanna Tzavara

Μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των σύγχρονων τεχνικών ενίσχυσης εδαφικών πρανών

2016

Y. Tsompanakis

Sofia-Irini Chatoutsidou

Physical processes of indoor aerosols in modern microenvironments

2016

M. Lazaridis

Vasisiliki Iordanidou

Μελέτη ακραίων υδρο-μετεωρολογικών φαινομένων στην Ανατολική Μεσόγειο

2016

I. Tsanis

Evdokia Syranidou

Interaction between Helophytes and Endophytic Bacteria: Their synergistic effects in Bioremediation of contaminats

2016

N. Kalogerakis

Frantseska-Maria Pellera

Integral treatment and utilization of solid organic waste in the Mediterranean area using anaerobic digestion

2017

E. Gidarakos

Christos Gamvroudis

Integrated modeling framework of hydrologic, water quality and sediment transport in temporary river basins

2017

N. Nikolaidis

Norbert Serfozo

Estimation of emission rates and lung dose from various simulated indoor workplace related aerosol sources

2017

M. Lazaridis

Dimitra Papadaki

Environmental behaviour of photocatalytic materials aiming at energy saving

2017

T. Tsoutsos

Lamprini Papadimitriou

A study of the effects of high-end climate change scenarios on the global hydrological regime

2017

I. Tsanis

 

Last Updated on Monday, 16 October 2017 13:48

 

Information: Secretariat EnvEng - Tel.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846,  +30 28210 37858, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.